Privacybeleid

Home / Privacybeleid

1.     Privacyverklaring versie mei 2019

Real Estate Invest-II B.V. (REI-II) is eigenaar van winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven. REI-II is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58438602. SebaldInvest B.V. (Sebald) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51007851. Sebald voert het asset management en property management uit namens REI-II. Indien u vragen voor REI-II heeft, dan kunt u deze aan Sebald stellen.

Dit privacy statement is van toepassing op deze website van De Kwinkelier. Daarnaast is het van toepassing op de dienstverlening door of namens REI-II B.V.

De contactgegevens van Sebald zijn:

Postbus 15838
1001 NH Amsterdam
020-208 2010
office@sebald.nl
 

2.     Inleiding

In deze verklaring wordt uitgelegd wat ons algemene privacy beleid is, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij passen gegevensbescherming toe die overeenstemt met de geldende wetten. Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en delen deze alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dit wettelijk verplicht zijn.

3.     Verwerkingsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens.

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u uw gegevens niet wilt verstrekken kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan nodig is. Indien u contact met ons opneemt, dan worden uw contactgegevens opgeslagen. Deze gegevens dienen om verder met u te communiceren. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres.

Indien u gebruik wilt maken van onze dienstverlening dan worden o.a. mogelijk de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en burgerlijke staat;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummers, e-mailadres;
 • Gegevens met betrekking tot identificatiebewijzen als paspoort, rijbewijs of andere wettelijke toegestane identificatiebewijzen;
 • Zakelijke informatie, zoals juridische entiteiten, functietitels, handtekeningen;
 • Eventuele huurdersverklaringen en uittreksels van de Kamer van Koophandel.

In de AVG is opgenomen dat een organisatie alleen uw persoonsgegevens mag verwerken indien is voldaan aan één van de 6 AVG-grondslagen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van minimaal één van de volgende grondslagen:

 1. U heeft ons toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken;
 2. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons aangaat;
 3. Wij gebruiken uw gegevens om aan onze wettelijke verplichten te kunnen voldoen;
 4. Wij verwerken uw gegevens om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. (Gerechtvaardigd belang)

De persoonsgegevens worden met name verwerkt ten behoeve van de volgende onderdelen:

 • Beoordelen en accepteren potentiële contractspartijen;
 • Uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld huur, koop of leveringen van diensten);
 • Informatie-uitwisseling met andere partijen die voor de uitvoering van deze onderdelen nodig zijn, zoals onder andere advocaten, accountants, leveranciers en monteurs. Deze uitwisseling vindt alleen plaats als dit strikt noodzakelijk is;
 • Kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4.     Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens.

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werk. Deze medewerkers zijn krachtens een arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij nemen alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij zien erop toe dat de genomen maatregelen worden nageleefd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die voldoen aan de geldende privacywetgeving. Sebald confirmeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn opgenomen.

5.     Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer uw gegevens digitaal worden verwijderd, blijven deze nog een maand op de back-up staan. Na deze maand worden de gegevens definitief verwijderd. Algemene contactgegevens blijven bewaard zolang dat nodig is om contact te hebben. Klantgegevens worden bijvoorbeeld bewaard zolang u klant bent. Daarna worden enkel de gegevens bewaard die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen door Sebald in acht genomen. In Nederland is dit in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst. Soms is deze termijn langer, bijvoorbeeld in geval van juridische procedures. Legitimatiebewijzen die horen bij geëxpireerde huurovereenkomsten worden maximaal 2 jaar bewaard. Bij een het beëindigen van een huurovereenkomst voor een woonruimte kan dit ook maximaal 5 jaar zijn nadat de huurtoeslag is geëindigd.

6.     Verstrekken persoonsgegevens

Wij houden ons aan de verplichtingen zoals neergelegd in de AVG. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Bijvoorbeeld een onderneming die ons ondersteunt bij het verhelpen van storingen of het doen van technische aanpassingen. Het kan zijn dat wij uw gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gedeeld met incassobureaus in geval van een betalingsachterstand of een advocaat bij juridische conflicten. Uiteraard controleren wij eerst of dit betrouwbare partijen zijn en of zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken zijn er verwerkingsovereenkomsten gesloten.

7.     Camerabewaking

Om uw en onze eigendommen te beschermen maken wij gebruik van cameratoezicht. Deze beelden zijn enkel toegankelijk voor de directie/beheerder en ons beveiligingsbedrijf. De camerabeelden worden op adequate wijze beveiligd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij dit op wettelijke gronden verplicht zijn. In geval van geweld, vernieling, diefstal of beschadiging van onze eigendommen zullen wij aangifte doen bij de politie en kunnen deze beelden door de Officier van Justitie bij ons worden opgevraagd. De camera’s worden niet gebruikt voor grootschalig en systematisch volgen van mensen. Camerabeelden worden maximaal 2 weken bewaard. In geval van een incident, zoals bijvoorbeeld geweld, diefstal of vernieling, zullen wij de beelden bewaren zolang als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van dit incident.

8.     Rechten en klachten

U heeft het recht op informatie, inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen of om uw gegevens overgedragen te krijgen (dataportabiliteit). Ook bestaat onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of deze te beperken. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkenen of diens gemachtigde. Betrokkenen of diens gemachtigde dienen zich in voorkomende gevallen te kunnen legitimeren en/of hun bevoegdheid aan te tonen.

U kunt een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via office@sebald.nl onder vermelding van “Persoonsgegevens”. Sebald reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen omdat de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet, de politie, het Openbaar Ministerie of een andere overheidsinstantie. Uiteraard informeren wij u hier dan ook over.

Klachten

Indien u klachten heeft over hoe wij zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u dat ook via bovenstaand e-mailadres kenbaar maken. Wij nemen dan binnen twee weken contact met u op, om te bezien of voor uw klachten een oplossing is. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Telefoon 0900-2001201
 

9.     Wijziging van de privacyverklaring

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ditzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Op deze website vindt u de meest actuele privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan om regelmatig een bezoek te brengen aan onze website: www.DeKwinkelier.nl